Espai de la Dansa i Música de la Generalitat

L’Espai de Dansa i Música de la Generalitat (1992-2005)

L’Espai neix el 1992 com a resposta institucional a les reclamacions del sector per tenir un espai per a la dansa, després del tancament de La Fàbrica el 1989. Va funcionar com a seu estable de la dansa emergent durant tretze anys (1992-2005). A L’Espai, moltes companyies hi van trobar un recer per presentar-hi els primers treballs. Algunes de les sorgides al llarg dels noranta hi van néixer, com Lapsus Dansa d’Alexis Eupierre o la de Thomas Noone. Després d’una primera etapa sota la direcció d’Agustí Ros (1992-1997), la directora va ser Marta Garcia (1997-2005), que va organitzar programes nous d’exhibició i producció per tal d’ajudar la dansa a trobar el seu lloc i a normalitzar-la com a llenguatge artístic en el context cultural, amb una actuació intel•ligent, intensa i sostinguda en el temps per part de tots els agents implicats. Amb cicles com Endansa es buscava també donar suport a la creació de coreògrafs consolidats al costat d’obrir les portes als més joves.

……………


El Espai de Dansa i Música de la Generalitat (1992-2005)

El Espai nació en 1992 como respuesta institucional a la reclamación del sector de contar con un espacio para la danza tras el cierre de La Fàbrica en 1989. Funcionó como sede estable de la danza emergente durante trece años (1992-2005). En el Espai muchas compañías hallaron cobijo para presentar sus primeros trabajos. Allí nacieron algunas de las surgidas a lo largo de los noventa, como Lapsus Dansa de Alexis Eupierre o la de Thomas Noone. Después de una primera etapa bajo la dirección de Agustí Ros (1992-1997), la directora fue Marta Garcia (1997-2005), que organizó nuevos programas de exhibición y producción para ayudar a la danza a hallar su propio lugar y a normalizarla como lenguaje artístico en el contexto cultural, con una actuación inteligente, intensa y sostenida en el tiempo por parte de todos los agentes implicados. Con ciclos como Endansa se trataba también de ofrecer apoyo a la creación de coreógrafos consolidados y a la vez de abrir puertas a los más jóvenes.

……………


L’ Espai de Dansa i Musica de la Generalitat (1992-2005)

L’Espai was founded in 1992 as an institutional response to the sector’s demands for a dance space, following the demise of La Fàbrica in 1989. It operated as a stable seat for emerging dance for thirteen years (1992-2005). Many companies found the recipe for their first shows at L’Espai and some of those that appeared in the nineties were formed there, such as Alexis Eupierre’s Lapsus Dansa and Thomas Noone’s company. After an initial period directed by Agustí Ros (1992-1997), Marta Garcia (1997-2005) took the reins. With the support of the intelligent, intense and sustained action of all the stakeholders, she organised new performance and production programmes in order to help dance find its place in the cultural framework and normalise it as an artistic language. There were also cycles like Endansa, aimed at helping to consolidate choreographers and also at opening doors for the young.