La Fàbrica
Descripción 
 

+ info 
La Fàbrica (1981-1989), docència i creació.

Fundat per Toni Gelabert, que el va codirigir amb Norma Axenfeld, l’espai funciona primer com a escola, amb una oferta diversificada de tècniques i estils, però de seguida es converteix en una plataforma estable de programació i assaig que resulta clau per entendre el desenvolupament de la professió a Barcelona els anys vuitanta. Encara que es va acabar concentrant en la dansa contemporània, el plantejament inicial era molt multidisciplinar i de contaminació entre disciplines. La Fàbrica va promoure l’intercanvi docent internacional i la creació. Va ser la primera plataforma potent d’impuls de la dansa contemporània catalana. I va mostrar un model de convivència, intercanvi d’idees i valoració dels processos de treball que continua vigent en “fàbriques” similars d’avui en dia com La Caldera (1995).

……………


La Fàbrica (1981-1989), docencia y creación.

Fundado por Toni Gelabert, que lo codirigió con Norma Axenfeld, el espacio funcionó primero como escuela, con una oferta diversificada de técnicas y estilos, y pronto se convertiría en una plataforma estable de programación y ensayo que resulta fundamental para entender el desarrollo de la profesión en Barcelona en los años ochenta. Aunque acabó concentrándose en la danza contemporánea, el planteamiento inicial era multidisciplinar y de contaminación entre disciplinas. La Fàbrica promovió el intercambio docente internacional y la creación. Fue la primera plataforma potente de impulso de la danza contemporánea catalana. Y mostró un modelo de convivencia, intercambio de ideas y valoración de los procesos de trabajo que mantiene su vigencia en “fábricas” similares actuales como La Caldera (1995).

……………


La Fàbrica (1981-1989), teaching and creation.

Founded by Toni Gelabert, who co-directed it with Norma Axenfeld, La Fàbrica (The Factory) initially operated as a school, offering a diverse range of techniques and styles. However, it quickly becomes a stable platform for programming and rehearsal and it now provides one of the keys to understanding the development of the profession in Barcelona in the 1980s. Although it ended up focussing on contemporary dance, the centre initially took a multidisciplinary, crosscutting approach. La Fàbrica promoted international teacher exchanges and creativity. Its impact was such that it became the first centre to truly act as a driving force for Catalan contemporary dance. And the model it provided for coexistence, the exchange of ideas and evaluation of work processes is still in use today in similar “factories” such as La Caldera (1995).